Szkolenie dla architektów M.O.I.A. RP

W dniu 29.11.2023, w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP w Warszawie, odbyło się szkolenie prowadzone przez naszego Dyrektora ds. Usług, Pierwszego Podstarszego Cechu Zdunów Polskich, Mistrza Zduńskiego - pana Krzysztofa Motel.

Tematem szkolenia, w którym uczestniczyło 80 architektów, było omówienie kwestii związanych montażem nowoczesnych urządzeń grzewczych na biomasę w świetle obecnie obowiązujących przepisów unijnych i polskich oraz istniejącej praktyki. Pan Krzysztof Motel podkreślił wagę istnienia komina w każdym nowoprojektowanym i remontowanym obiekcie.

Podczas szkolenia zostały omówione szczegółowo wymienione poniżej zagadnienia:

 • Zalety drewna kawałkowanego, które jest najbardziej ekologicznym paliwem stałym, odnawialnym źródłem energii o zerowym bilansie emisji CO2.
 • Bezpieczeństwo energetyczne ludności.
 • Regulacje prawne obowiązujące w UE:
  • Ekoprojekt (Ecodesign).
  • Założenia Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal).
 • Praktykę państw członkowskich UE:
  • Promowanie OZE, a w tym szczególnie drewna.
  • Kampanie uświadamiające rolę drewna opałowego i jego pozytywny wpływ na środowisko oraz rozwój gospodarki.
  • Kampanie edukacyjne dotyczące sposobu prawidłowego rozpalania w urządzeniach grzewczych.
 • Stan prawny w Polsce:
  • Uchwały antysmogowe wprowadzające ograniczenia i całkowite zakazy spalania drewna podejmowane na podstawie nieprawidłowych wskaźników stężenia zanieczyszczeń emitowanych przez ogrzewacze pomieszczeń.
  • Warunki Techniczne dla nowo budowanych obiektów (WT 2021), które wskazują, że tylko urządzenia korzystające z energii odnawialnej pozwalają obniżyć zużycie energii pierwotnej do wymaganego poziomu 70 kWh/m2. Warto podkreślić, że najniższym współczynnikiem WI, określającym stopień obciążenia dla środowiska naturalnego przy produkcji energii końcowej dla danego paliwa, charakteryzują się urządzenia zasilane biomasą drzewną. WI dla urządeń na biomasę wynosi zaledwie 0,2, podczas gdy dla urządzeń zasilanych gazem aż 1,1!
  • Pomimo powyższego, w Polsce przyznawane są dotacje na urządzenia zasilane gazem.
  • Formularz CEEB i aplikacja ZONE, pomimo uwag zgłoszonych przez środowisko kominiarko-zduńskie, nadal nie uwzględniają podziału grupy urządzeń na biomasę na urządzenia spełniające Ekoprojekt i urządzenia starszej generacji wycofywane z użytkowania. Dodatkowo do modelowania programów ochrony środowiska brane są pod uwagę błędne wskaźniki emisji z urządzeń na biomasę prezentowane przez ATMOTERM i KOBiZE, zamiast aktualnie obowiązujących wskaźników EMEP.
 • Praktyka w Polsce
  • Promowanie nieodnawialnych paliw kopalnych, np. gazu.
  • Błędna i nierzetelna zawartość materiałów informacyjnych publikowanych przez Alarmy Smogowe, które wywierają nacisk na władze samorządowe.
  • Pomijanie kominków i pieców opalanych drewnem kawałkowym w programach dotacji na wymianę urządzeń grzewczych.
 • Badania Laboratoryjne urządzeń zasilanych drewnem przeprowadzone przez niezależne, certyfikowane laboratoria, potwierdziły spełnienie przez urządzenia grzewcze zasilane drewnem wymogów Ekoprojektu oraz poziom emisji kancerogennego benzo(a)pirenu (BaP) na poziomie błędu obliczeniowego, nawet przy paleniu niedozwolonym mokrym drewnem.

W podsumowaniu badań przeprowadzonych przez ICHPW, czytamy:

„… Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń testowany w ramach pracy wpisuje się więc w trend rozwojowy urządzeń OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na jakość powietrza i wręcz rekomenduje się jego stosowanie, szczególnie w miejscach narażonych na pojawienie się tzw. epizodów smogowych.”

 • Komin Awaryjny - bezpieczny budynek, to budynek z kominem!

W sytuacjach awaryjnych i kryzysowych zbawiennym jest źródło ciepła niezależne od prądu i gazu, np. piecyk, kominek lub kuchnia na drewno kawałkowe, które jednak wymagają istnienia komina. Dlatego też każdy nowobudowany lub remontowany budynek powinien posiadać komin.

 

 

Prelekcja spotkała się z zainteresowaniem grona architektów zrzeszonych w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP i pozwoliła przybliżyć niezwykle istotny w obecnej sytuacji aspekt bezpieczeństwa energetycznego budynków i ich mieszkańców.

05.12.2023

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.